Mensen die het asperges-toernooi mogelijk maakten!

Trieu Nguyen & Bas Schellekens
Trieu Nguyen & Bas Schellekens

Winnaars groep A

Alex van der Meer & Rick Bongaerts
Alex van der Meer & Rick Bongaerts

Winnaars groep B Osman & Cao plaats 2 groep A
Osman & Cao plaats 2 groep A
George Dimitriadis & Muhamed China plaats 3 groep A
George Dimitriadis & Muhamed China plaats 3 groep A
Jerrill Bang Afoe & Dennis Pol plaats 2 groep B
Jerrill Bang Afoe & Dennis Pol plaats 2 groep B
Angela Flieger & Bernd Motte plaats 3 groep B
Angela Flieger & Bernd Motte plaats 3 groep B